ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ

วันที่ลงข่าว: 04/03/21

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ “โครงการรับตรงบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 9 สาขาวิชา รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ตามคณะและสาขาวิชาดังนี้

.

☘️ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 คน

.

☘️ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต จำนวน 2 คน

.

☘️ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 คน

.

☘️ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 คน

.

☘️ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน 

หมายเหตุ: ต้องไม่มีความพิการอื่นร่วม ที่จะเป็นข้อจำกัดทางการเรียน

.

☘️ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 1 คน

.

☘️ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร จำนวน 1 คน

.

☘️ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จำนวน 1 คน

.

☘️ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 คน

.

**ทุกสาขาวิชาในโครงการ นิสิตพิการจะได้รับสิทธิฟรีเฉพาะค่าเทอมเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

.

‼ เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

2. ผลการวินิจทางการแพทย์ และผลการทดการทดสาอบความสามารถทางสติปัญญา (IQ)

3.ผลการสอบสัมภาษณ์

.

ศึกษาเกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ 

https://registrar.ku.ac.th/.../%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8...

.

เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ http://admission.ku.ac.th

และส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครที่รับรองสำเนาทุกฉบับ ทาง Email: fedukswo@ku.ac.th 

.

สอบถามเพิ่มเติม

☎ โทร: 081-3760609 (อ.ดร. รัชฎา ทับเทศ) 

☎ โทร: 087-4988145 (น.ส. กัณฑรี วรอาจ)

Fanpage: KU Happy place center

.

 

ที่มาของข่าว เพจเด็กพิการเรียนไหนดี
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก