ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาคเอกชนร่วมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ลงข่าว: 01/03/21

        วันที่ 27 ก.พ.64  บริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกันจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

        โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นางสาวปรียะดา ฉายถวิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน 

        ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการศึกษาและอาชีพ การฝึกประกอบอาชีพ ธุรกิจ และการหารายได้ สร้างความมั่นคงทางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ดำเนินงานใน 9 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 คน 

        สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนนอกระบบ จำนวน 30 คน พี่เลี้ยงและทีมวิทยากร จำนวน 20 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก