ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด - 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 01/03/21

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ นางสาวลักขณา วรฉัตร รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะ ที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสำหรับวันคนพิการสากลในปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือสร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งรวมถึงคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ขึ้น จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ประชุมอำเภอโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ในหอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและบุคคลทั่วไป โดยเน้นประเด็นให้ผู้ดูแลคนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการดีเด่น จำนวน 5 คน การมอบรถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 6 คน การจับฉลากมอบของรางวัลพิเศษแก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน การออกบูธนิทรรศการ การแสดงผลงานด้านคนพิการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการแสดงความสามารถของคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก