ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความเท่าเทียม ช่วยเหลือเยียวยาช่วงโควิด-19 แก่คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 25/02/21

        ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิมภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกำหนดทิศทางและแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ที่คำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

        โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ยังมีชีวิตจำนวน 37,703 คน แยกเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด จำนวน 16,679 คนรองลงมาคือ คนพิการทางการได้ยิน พิการทางการมองเห็น พิการทางจิตใจ พิการมากกว่า 1 ประเภท และคนพิการส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป ภายในงานมีการมอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้แก่คนพิการ เวทีเสวนา การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์

        ด้านนายมนูญ นาชัยโชติ คนพิการทางสายตา ซึ่งได้รับมอบโล่คนพิการต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวให้กำลังใจคนพิการ โดยขอให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าย่อท้อ เพราะสังคมทุกวันนี้เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก