ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองลำพูน สร้างขวัญพร้อมมอบของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิต

วันที่ลงข่าว: 22/02/21

        วันที่ 19 ก.พ.64 นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ และครูสอนเด็กด้อยโอกาส กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 3 ราย

        ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูนมีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว

         นอกจากนี้ยังถือเป็นการออกเยี่ยมบ้าน และฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน กลุ่มผู้ป่วยต่างๆ เพื่อประเมินสุขภาพอีกทางหนึ่ง และป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเล็งเห็นว่า หากผู้ดูแลผู้ป่วย และครอบครัวมีความรู้มีทักษะการดูแลผู้ป่วย จะได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก