ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนป่วยโรคไตระยะสุดท้าย

วันที่ลงข่าว: 22/02/21

            วันที่ 19 ก.พ. 64 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ผู้แทนโรงพยาบาลสตูล ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ผู้แทนอำเภอเมืองสตูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายเกียรติศักดิ์ แม่น้ำ (ผู้ป่วยไตระยะสุดท้าย) ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 271 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

            โดยครอบครัวของผู้ป่วยมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายธนกร แม่น้ำ (บิดา อายุ 62 ปี) รับจ้างกรีดยางพารา ,นางอาซีด๊ะ แม่น้ำ (มารดา อายุ 47 ปี) รับจ้างทั่วไป ,น.ส.ฮาซีบ๊ะ แม่น้ำ (พี่สาว อายุ 27 ปี) พิการทางสติปัญญา ,นายเกียรติศักดิ์ แม่น้ำ (อายุ 21 ปี) ผู้ป่วยไตระยะสุดท้าย ,ด.ช.สุรศักดิ์ แม่น้ำ (น้องชาย อายุ 13 ปี) และด.ช.อันวา แม่น้ำ (หลานชาย อายุ 7 ปี) พิการทางการเคลื่อนไหว

            สำหรับการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้มอบเงินช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมมอบถุง ยังชีพ จำนวน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ภายในครอบครัว จำนวน 3,000 บาท ชมรมปกครอง มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,440 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ใช้รถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสตูล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยแพทย์เจ้าของไข้ จะประเมินและวางแผนการรักษา ดูแล ผู้ป่วยด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป

            นอกจากนี้ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการปรับปรุงบ้านของผู้ป่วยเพื่อรองรับการรักษาตัวให้ถูกหลักสุขอนามัย โดยมอบหมายให้อำเภอเมืองสตูล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และในส่วนของการรับเงินบริจาคเข้าบัญชีของนายเกียรติศักดิ์ แม่น้ำ (ผู้ป่วยไตระยะสุดท้าย) อำเภอเมืองสตูล จะดำเนินการประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตูล เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และน้าของผู้ป่วย เป็นผู้มีสิทธิในการเบิก ถอน (จำนวน 2 ใน 3) เพื่อเป็นค่าดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก