ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เรือนจำจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาการจัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดตรัง

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

            เรือนจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 คน คือ นางสาวปภาวรินทร์ แสนดี อยู่บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้แจ้งขอรับสิทธิตามมาตรา 35 โดยเรือนจำจังหวัดตรัง จะจัดพิธีลงนามในสัญญากับคนพิการที่ได้รับสิทธิเข้าใช้พื้นที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีผู้รับสิทธิเข้ามาใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ บริเวณประตูทางเข้าเรือนจำ (ตรงข้ามป้อมยาม) ของเรือนจำจังหวัดตรัง ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. กำหนดระยะเวลาในการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้ให้สิทธิ์ได้จัดเตรียมอุปกรณ์หรือบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) โดยข้อตกลงพิเศษคือ ห้ามจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา หากผู้รับสิทธิมีพฤติกรรมหรือกระทำการใดที่เป็นการผิด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของเรือนจำจังหวัดตรังให้ผู้ให้สิทธิสามารถยกเลิกสัญญาและหากการกระทำผิดนั้นเป็นความผิดทางอาญา ให้เรือนจำจังหวัดตรัง ดำเนินการตามกฎหมายด้วย และผู้ที่ได้รับสิทธิให้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามสัญญานี้จะจำหน่าย จ่ายโอนสิทธิหรือให้บุคคลใดเช่าช่วงสิทธิแทนมิได้ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก