ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมส่งมอบความสุข เติมรอยยิ้มให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภายใต้โครงการ "สงขลา ศุกร์ส่งสุข" พร้อมมุ่งหวังให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมส่งมอบความสุข เติมรอยยิ้มให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภายใต้โครงการ "สงขลา ศุกร์ส่งสุข" พร้อมมุ่งหวังให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

            วันที่ 29 ม.ค. 64  ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นาง เยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสูบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ส่งมอบความสุข เติมรอยยิ้มให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภายใต้โครงการ "สงขลา ศุกร์ส่งสุข" พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการมอบขวัญ กำลังใจให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ด้วยมุ่งหวังให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

           นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรม "สงขลา ศุกร์ส่งสุข" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาและทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นในทุกวันศุกร์ เพื่อมอบให้แก่สังคมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและข้อจำกัดทางร่างกายแต่เราทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในวันหน้าและเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

            สำหรับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรสาธารณกุศล เป็นหน่วยงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำงาน บริการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการทางสติปัญญาด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุและการป้องกัน ซึ่งมุ่งเน้นให้คนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย โดยเฉพาะในวัยทำงานอายุ 10- 35 ปี ให้เป็นคนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีมารยาทและช่วยเหลือตัวเองได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน เป็นที่ยอมรับของครอบครัว ชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นภาระผู้อื่นให้น้อยที่สุด

            ปัจจุบันศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคใต้ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ให้บริการด้านการศึกษา การแพทย์ การฝึกอาชีพ การสังคมและบริการ แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและเป็นศูนย์นำร่องเพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด มีบุคลากรจำนวน 14 คน และมีผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 175 คน เป็นเพศชาย 106 คนและเพศหญิง 69 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก