ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ระนองเดินหน้าโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

            วันที่ 28 ม.ค. 64  เวลา 09.00 น. ที่ลานหน้าหอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีปล่อยรถพม. Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน”

            นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ รวมถึงเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง (พม.ระนอง) มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เตรียมรถ พม. Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางริ้น ทั้ง 6 หมู่ จำนวน 49 ครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคราชการ องค์กรศาสนา และภาคประชาชนในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยใช้กลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่เป็นกลไกภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการค้นหาและดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทุกหน่วยงาน ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายกรณี ให้มีความสุขเพิ่มขึ้น และมีความทุกข์น้อยลง โดยอาศัยกลไกความร่วมมือ ในระดับพื้นที่ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก