ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพรปล่อยขบวนรถโมบาย "พม. ปันสุข สู่ชุมชน" ออกช่วยกลุ่มเปาะบางตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

        วันที่ 28 ม.ค.64  เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมปล่อยขบวนรถ Mobile "พม. ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดชุมพร" โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรได้ระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเปราะบาง คือ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร

        นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในยี่สิบแปดจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อแม้แต่รายเดียว แต่จังหวัดยังคงกำหนดมาตรฐาน การป้องกันสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงบางกลุ่มอาชีพและธุรกิจ ที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการดังกล่าว อันเป็นผลกระทบที่ผูกโยงกับคุณภาพชีวิตครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิต และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กิจกรรม Mobile "พม. ปันสุข สู่ชุมชน จังหวัดชุมพร" เป็นการแสดงสัญลักษณ์ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายรัฐบาล โดยอาศัย ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนให้คนชุมพรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เท่าทันต่อเหตุการณ์ความยากลำบาก ไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ ไม่พึงประสงค์ต่อคุณภาพชีวิตทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ในการส่งต่อ ถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมพรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

        นางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้นำนโยบายกระทรวงฯ มาแปลงสู่การปฏิบัติและจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย การจัดรถ Mobile ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19), การจัดตั้งตู้ปันสุข "พม.ปันสุข", การจัดตั้งตู้ พม.รับทุกข์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของ พม. เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่รวดเร็วตอบสนองการแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการรับแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ และเบาะแสสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่าย พม. ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการสำรวจ ค้นหากลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดชุมพรให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความตึงเครียด มีความสุขเพิ่มขึ้น และเป็นการลดความทุกข์ลง โดยอาศัยกลไกบูรณาการความร่วมมือ ในระดับพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดชุมพร 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก