ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 01/02/21

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

            นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นขอใช้สิทธิกับ สจก.10 กรณีให้ความช่วยเหลืออื่นใด โดยการสนับสนุนเงินทุนให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง 

            สำหรับมาตรา 35 ทางเลือกตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ 

 

1.การให้สัมปทาน 

 

2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 

 

3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 

 

4.ฝึกงาน 

 

5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

6.ล่ามภาษามือ 

 

7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ 

 

            ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหางาน คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธิ์นั้นถือเป็นการสิ้นสุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก