ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคาย ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 25/01/21

        วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองคาย ติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ คนพิการ รายงานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจาก กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณา อนุมัติการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 19 ราย รวม 920,000 บาท

        ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีที่ทำการหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหกเดือน 2) มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจำ หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) มีผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน 4) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องมีองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐรับรองผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก