ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนมอบสิ่งของแก่ผู้เปราะบางทางสังคมและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุสิ่งพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีพ

วันที่ลงข่าว: 25/01/21

        วันที่ 20 มกราคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด หน่วยงานที่เกี่ยวผู้นำท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขตตำบลศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล ตำบลกมลา และตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่เป็นผู้เปราะบางทางสังคมจำนวนกว่า 700 ชุด 

        หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือช่วยผู้ยากไร้ และเยี่ยมผู้สูงอายุ พร้อมนำความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นางวันดี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาชนและเป็นการลดค่าครองชีพนอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป ทั้งนี้ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากมากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ ยุ พร้อมสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเล่านั้น ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก