ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 12/01/21

            วันที่ 12 ม.ค.64  ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ พมจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมฯ

โดยที่ประชุมได้แจ้งข้อมูลทะเบียนคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูลลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูลการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย นอกจากนี้ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน พิจารณาอนุมัติโครงการตามกรอบการจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย โครงการอบรม "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ" ประจำปีงบประมาณ 2564 และโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564

            ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ.2556 กำหนดให้มีอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ให้มีอำนาจหน้าที่ประกาศกำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคนพิการกับทุกภาคส่วนการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ สวัสดิการหรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก