ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.มหาสารคาม มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 14/01/21

         ที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานการมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีฐานะยากจน ให้มีสภาพที่ปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.มหาสารคาม และหน่วยงานในภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมบูรณาการ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ตลอดจนได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต จำนวน 3 หลัง ได้แก่ 1. ด.ช.วีรยุทธ คงสุข ผู้พิการทางสติปัญญา บ้านเลขที่ 35 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2.นางบุญมา สิงห์โสภา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 8 ม.4 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม และ 3.นายบุญเลี้ยง อนุเวช ผู้พิการทางการได้ยิน บ้านเลขที่ 89 ม.4 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

        ทั้งนี้ โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก