ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/01/21

            นางตรีนุช  เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท ออโรร่า ดีไซด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นขอใช้สิทธิกับ สจก.3 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ จำนวน 2 ราย และบริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ ตึก B ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยื่นขอใช้สิทธิกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ จำนวน 2 ราย คนพิการทั้ง 2 บริษัท ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกันตัง โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง

            สำหรับมาตรา 35 ทางเลือกตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ 7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

            ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหางาน คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธิ์นั้นถือเป็นการสิ้นสุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก