ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 72563

วันที่ลงข่าว: 17/12/20

     วันนี้ (16 ธ.ค. 2563) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2563 ณ หัอง มรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  สำหรับการประชุมนำเรื่องพิจารณา 4 เรื่อง ประกอบด้วย

      1.การพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 41 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,520,000 บาท โดยเพื่อขยายกิจการ จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 1,930,000 บาท และเพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 590,000 บาท

      2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนพิการและบุคคลในครอบครัวของคนพิการ (คู่สมรสคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และหรือญาติของคนพิการ) ของศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร และโครงการส่งเสริมการเข้าค่ายต้นกล้าคนพิการออกสู่สังคม ของชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง เสนอของบประมาณเป็นเงิน 148,750 บาท

      3.การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 โครง คือโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง เสนอของบประมาณเป็นเงิน 140,720 บาท  และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ของศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง เสนอของบประมาณเป็นเงิน 2,431,720 บาทและ  

 

 

 

4.เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก