ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 เพื่อตระหนักในความสำคัญของคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/12/20

            นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม ศกนี้ 

            ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามประเด็นการจัดงานหลัก คือ “ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่  หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”  วัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักในความสำคัญของคนพิการ ให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อให้คนพิการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์       

            ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป อาทิ การเสวนา ความเท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข การแสดงดนตรี และความสามารถพิเศษของคนพิการ  การมอบเกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ  การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการตัวอย่าง การจับฉลากมอบของรางวัลให้แก่คนพิการ ตลาดนัดคนพิการ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การเลี้ยงอาหารแก่คนพิการ การบริการให้คำปรึกษางานด้านคนพิการ จดทะเบียนคนพิการ ต่อบัตรคนพิการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ

            ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น  " วันคนพิการสากล " เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบ ที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรม เป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการ และระดมการสนับสนุนแก่คนพิการ เพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ 

            นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก