ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตราดประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ลงข่าว: 15/12/20
          นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องวันสตรีสากล ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และยุวสตรีพิการ จำนวน 1 รางวัล เข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 และส่งให้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น 
            ทางจังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเป็น “สตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น” ประจำปี 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบเสนอประวัติได้ทางเว็บไซต์ http://www.dep.go.th และส่งรายละเอียดเอกสารการสมัคร มายังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ภายวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อนำเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก