ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย ขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้มีความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/12/20

        ที่ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ทหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 นำโดยนางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 200 คน เข้าร่วม โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองค่ายเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายและให้แนวทางในการปฏิบัติของอาสาสมัครฯ

        นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใดทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และเบี้ยความพิการ ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ. ศ.2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

        ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสมารถข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ. ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ" ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความรู้ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลคนพิการ และเสริมสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายชุมชน อันจะนำไปสู่การลดการพึ่งพิงระบบสถาบัน และสถานสงเคราะห์ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก