ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.กาฬสินธุ์ จัดทบทวนแผนพัฒนาสังคมระดับจังหวัด

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        พมจ.กาฬสินธุ์ จัดทบทวนแผนพัฒนาสังคมระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาสังคมระดับจังหวัด พ. ศ. 2563-2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานด้านสังคมของจังหวัด

        ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม สถานศึกษา รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีวิทยากรบรรยาย ด้านสถานการณ์ทางสังคมจากสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ และนักวิชาการอิสระ 

        ทั้งนี้ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เด็ก และวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา สุขภาพ ความยากจน ยาเสพติด ในพื้นที่ยังมีอยู่ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอตัวอย่างตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านเด็กและเยาวชน ด้านครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านการเฝ้าระวัง และด้านภาคีเครือข่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์

        นางสิรินุช อันตรเสนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการทบทวนแผนพัฒนาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ เพื่อให้ได้แผนพัฒนาสังคมของจังหวัดที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก