ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายห่วงใยผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ ในเขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) ปีงบประมาณ 2563

        ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ พบว่ามีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70 ที่มีปัญหาด้านสายตาเลือนราง หรืออาจตาบอดได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งปัญหาของภาวะสายตาพิการร้อยละ 80 สามารถแก้ไขได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ปัจจุบันประเทศไทยยังมีคนตาทั้งๆที่สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกันและรักษาได้ เช่น ต้อกระจก เบาหวานเข้าจอตา หรือต้อหิน รวมทั้งการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการคัดกรองสายตาในชุมชนอย่างครอบคลุม จึงเป็นองค์ประกอบหลักในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจากข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร์ พบว่าผู้สูงอายุในเขตบริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) มีจำนวน 1,718 คน และส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสายตา เช่น ตาเพร่ามัวมองไม่ชัด สายตาเลือนราง เทศบาลเมองหนองคายได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์)จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุในเขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อคัดกรองโรคทางตาและความผิดปกติด้านการมองเห็นแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านการมองเห็นแก่กลุ่มที่มีภาวะผิดปกติ ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) จาก 10 ชุมชน เข้ารับการอบรมและคัดกรองสายตา จำนวน 500 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก