ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดขึ้น  

        ในการนี้ มูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ และเด็กออทิสติก ซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,633 ทุน โดยประทานทุนด้วยพระองค์เองในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ได้มอบจำนวน 206 ทุน  

        ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก