ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองแพร่พร้อมให้บริการเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ลงข่าว: 09/12/20

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจากนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ว่า ด้วยปัจจุบันบัตรประจำตัวประชาชนนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับผู้มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อพิสูจน์และยื่นยันตัวบุคคลในการขอใช้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการขอรับบริการนั้น

        เทศบาลเมืองแพร่ได้ตระนักถึงความสำคัญในการมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับบริการสาธารณะต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วย คนชรา และคนพิการที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ได้ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวดังนี้ 

        กรณีคนพิการ คนชรา และผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยให้บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ ยื่นคำร้องขอรับบริการรถรับ ส่ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทาง โทรศัพท์หมายเลข 054 534452 หรือ 054 511060 ต่อ 305 

        กรณีคนพิการ คนชราและผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยให้บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับตูแลผู้นั้นอยู่ ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 054 534452 หรือ 054 511060 ต่อ 305 เทศบาลเมืองแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก