ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 04/12/20

            จังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดข ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ในการศึกษาข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชักถามในประเด็นที่สงสัย เกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท และติดตามโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเมืองน่านถนนสะอาดปราศจากขยะ(ทั่วไป) โครงการอบรมการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้ที่ดินของรัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นระยะยาวนาน 

            ดังนั้น การจัดโครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า กรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา และพันธุ์พืช มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สิ่งที่ อปธ.ต้องศึกษาระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามในประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งสาธารณูปโภค เช่นลานกีฬา ถนน ประปา  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงเรียน แหล่งเก็บน้ำ ศพด. สถานที่ท่องเที่ยว ครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 330โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 932,133,700 บาท โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนดไว้ว่าจะลงนามเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            นอกจากนี้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในองค์กร และการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน ที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้ารับนโยบาย กว่า 200 คน 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก