ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครพนม คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564

วันที่ลงข่าว: 04/12/20

        ที่ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ภายหลังจากที่จังหวัดนครพนมได้เปิดให้มีการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน โดยเมื่อครบกำหนดมีครูที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 7 ราย และเมื่อมีการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ปรากฏว่ามี 4 รายเท่านั้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

        จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการสืบเสาะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 2 รายในวันนี้ โดยครูที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ราย ประกอบไปด้วย นางอังคณา เมตุลา นายสิทธิชัย ยางธิสาร นางประณีต วดีศิริศักดิ์ และนางสาวบุศลิน ช่างสลัก โดยแต่ละคนมีรางวัลและใบประกาศรับรองเป็นเครื่องยืนยันในความโดดเด่นด้านความเป็นครูที่แตกต่างกันออกไป เช่น เป็นครูผู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัจจัยการเรียนรู้จากตัวแบบสำคัญ 3 ข้อ คือกระบวนการความเอาใจใส่ กระบวนการจดจำ และกระบวนการแสดงพฤติกรรม ดังคำที่ว่า ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ส่งผลให้ลูกศิษย์สามารถสอบเข้าโครงการคุรุทายาท และเรียนจบ มีงานทำเป็นจำนวนมาก เป็นครูที่ได้ฝึกอบรมนักเรียนให้สามารถทำหน้าที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียนเพื่อช่วยให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทอง หรือเป็นครูที่มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนทุกเนื้อหาวิชาที่สอนให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพนักเรียน และสร้างสื่อประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ขึ้นใช้เอง สร้างนวัตกรรมการสอนสำหรับวิชาโครงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ เป็นครูที่จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม อ่านเขียนเรียนไทญ้อ เพื่อพัฒนานอกเวลาเรียนจนทำให้นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย มีพัฒนาการจนสามารถอ่านออกเขียนได้ และเป็นครูที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะอาชีพ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Google classroom บนสมาร์ทโฟน และศึกษาเอกสารประกอบการเรียนผ่านทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นครูที่ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ให้กับกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ ลืมหนังสือ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การอาชีพและการดำรงชีวิต

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก