ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล จัดงานวันคนพิการสากลเทศบาลเมืองสตูล ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 04/12/20

          วันนี้ 3 ธ.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลเทศบาลเมืองสตูล ประจำปี 2563 นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวรายงาน โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ส่วนราชการจังหวัดสตูล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองสตูล เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ ลานกิจกรรมข้างสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล    

          นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศ ให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุก ปี เป็นวันคนพิการสากล ประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก ได้ให้ความสำคัญกับคน พิการ และได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ สำหรับการงานวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการในด้านการฟื้นฟูทางจิตใจ เสริมสร้างความ เข้าใจอันดีระหว่างคนพิการกับบุคคลในสังคม และการยอมรับคนพิการเข้าร่วมใน กิจกรรมในด้านต่าง ๆ และเพื่อให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงออกถึง ความสามารถของตนเอง     

          สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงจากชมรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ , การแสดงพิธีเปิด จากตัวแทนชมรมคนพิการ เทศบาลเมืองสตูล , และเวทีเสวนา เรื่อง “การเสริมพลังคนพิการ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม” การให้ความรู้ “การดูแลสุขภาพของคนพิการ” โดยคุณพัฒนาวดี หลีนิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่คนพิการ จากโรงพยาบาลสตูล และ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสตูล สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล บูธให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล บริการตัดผมฟรีแก่คนพิการ และผู้ร่วมงาน จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ รวมไปถึงการจับสลากของขวัญของรางวัล จากผู้ที่ให้การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ มอบให้แก่คนพิการที่มาร่วมงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก