ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบาย จุดเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2

วันที่ลงข่าว: 03/12/20

            วันที่ 2 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมครูดี เด็กดีศรียะลา เขต 3 ให้กับประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ และครูดี ศรียะลา เขต 3 จำนวน 4 ราย เด็กดีศรียะลา เขต 3 จำนวน 2 ราย รวมทั้งมอบนโยบาย แนวคิด จุดเน้น ที่จะนำ“องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้นำไปขับเคลื่อนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

            นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการได้ร่วมทำงานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และได้ศึกษาบริบทเชิงพื้นที่เชื่อมั่นในการทำงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและทีมงานในการขับเคลื่อน นโยบาย แนวคิด จุดเน้น ที่จะนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0 ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจะต้องมี 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น และเพิ่ม 1 ทักษะอาชีพ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส 1 กลุ่มสาระ 1 โครงงาน 1 นวัตกรรม นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ยกชั้น ป.1-3 โดยร่วมกันก้าวสู่อาเซียน ลูกเสือไทย – ต่างประเทศ 

            ส่วนด้านการบริหารจัดการได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดในโซนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ พื้นที่บริการอำเภอเบตง – ธารโต และให้มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ตั้งแต่ปี 2560 ที่ยังไม่ผ่านการปฐมนิเทศให้ดำเนินการจัดทำโครงการรองรับในปีงบประมาณ 2564 

            นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่จะต้องมี Best ภาคเรียนละ 1 ชั้น พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนในสังกัด ตชด.ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ตลอดจนวันเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ขอให้ทีมนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามข้อมูลเชิงรุกในเรื่อง NEW DLTV กิจกรรมเด่น นวัตกรรม โครงงาน สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกสถานศึกษาและอาหารกลางวัน เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลในการวางแผนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก