ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กปต. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ประจำปี 2563 ที่จังหวัดน่าน

วันที่ลงข่าว: 03/12/20

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กปต.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2563

        วันที่ 1 ธ.ค.63  รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช หัวหน้าโครงการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีนายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพประชาชน (กปต.) พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิ อิมเพลส น่าน อ.เมือง  จ.น่าน

        การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช.ฯ ภาคเช้าได้มีการบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ ตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ มาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน ป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป 

        ส่วนภาคบ่าย มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่างๆในพื้นที่ กับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้พิการทางสายตาและการรับฟัง กลุ่มข้าราชการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 150 คน

        ทั้งนี้ กปต. มีอำนาจหน้าที่และภารกิจตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 72 ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก