ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองสลากหนุนโครงการห้องเรียนเสริมทักษะเด็กพิเศษ

วันที่ลงข่าว: 01/12/20

          นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนโครงการห้องเรียนบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กพิเศษ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในการสื่อสารสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

          ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

          พร้อมกันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนโครงการห้องเรียนบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในการสื่อสารสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุข

          สำหรับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องอื่นร่วมเรียนด้วย เช่น บกพร่องทางการพูดหรือภาษา มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ บุคคลออทิสติก และพิการซ้อน เป็นโรงเรียนอยู่แบบประจำและไปกลับ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เด็กพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และมีความสุข รวมทั้ง มีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/article/809914
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก