ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการด้วยกายอุปกรณ์ฯ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม

วันที่ลงข่าว: 01/12/20

          วันที่ 30 พ.ย. 63  ที่วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง "การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ"

          ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา (นำร่อง) เพื่อผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมาตรฐาน ตามประกาศรายการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562 และรายการอื่น ๆ ตามความจำเป็นในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ให้สามารถเข้าถึงบริการด้วยกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อ และรอคิวในการจัดส่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัว และจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

          ตลอดจนลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการจัดซื้อสามารถซ่อมบำรุงได้เอง เนื่องจากผลิตและใช้เองในจังหวัด ลดกายอุปกรณ์ที่เป็นเศษขยะในพื้นที่ พร้อมเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยรัตภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งบัดนี้การดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์ฯ" พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก