ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2564

วันที่ลงข่าว: 01/12/20

        จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด มอบสิ่งของ เครื่องใช้เป็นรางวัลของร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

        นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 รวมจำนวน 12 วัน บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การบริการประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่ 

        สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานที่สำคัญ ได้แก่ การออกร้านมัจฉากาชาด การออกสลากกาชาดการกุศล การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาประหยัด ตลอดจนการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และของดี 25 อำเภอ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อระดมสิ่งของ เครื่องใช้ สำหรับเป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาด รวมทั้งยังได้จัดทำสลากกาชาดการกุศล จำนวน 100,000 ฉบับ จำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท เพื่อหารายได้ในการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจนในพื้นที่

        ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ที่ประสงค์จะบริจาคของรางวัล ร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563 ได้ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5321-2638 และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2617 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก