ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบต.เขาท่าพระ จังหวัดชัยนาท เดินหน้าระดมความคิดจัดทำแผนสุขภาพชุมชน มุ่งพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย

วันที่ลงข่าว: 30/11/20

            นายธรรมศักดิ์ อุ่มอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลเขาท่าพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

            นางกษมา หวานภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.เขาท่าพระ กล่าวว่า การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เป็นการกำหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพชุมชน โดยเกิดจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน จัดทำแผนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการและทำกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึง ศักยภาพเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน ดำเนินการโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชน

            ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนขึ้นเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาท่าพระ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระ ให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

            โดยมีการระดมความคิดเพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพความต้องการในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย เช่น กลุ่มเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง มีผู้แทน อสม.ตำบลเขาท่าพระ ชมรมผู้สูงอายุ สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลเขาท่าพระและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก