ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้พิการและคนชรา ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ลงข่าว: 27/11/20

            วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในนามกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระดาบสสัญจร ตามแนวพระราชดำริ โดยได้ถวายสิ่งของพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ 9 ชุด มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ 5 คัน ถุงพระราชทาน 200 ถุง มอบต้นกล้ายางนาแก่ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 100 ต้น และมอบไม้เท้าจากโครงการ ก้าวย่างที่มั่นคง 20 อัน ด้านคณะทำงานมูลนิธิพระดาบส มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากหลายหน่วยงาน อาทิ วิทยาลัยสายอาชีพทั้ง 4 แห่ง ของจังหวัดกาญจนบุรี โครงการในเครือข่ายมูลนิธิพระดาบส พร้อมชมบูธกิจกรรมจาก กศน.อำเภอท่ามะกา กลุ่มกรกฎา 60 การให้บริการตรวจสุขภาพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง บริการตรวจวัดสายตาจากห้างแว่นท็อปเจิญ บริการตัดผม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

            กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้บริการด้านการแพทย์ และสุขภาพแก่ราษฎร ช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพเพิ่มเติมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ช่วยกันสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก