ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 17/11/20

Assistive technology and Assistive device For disability.

ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

เป็นหน่วยให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยให้บริการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ การพิจารณาและแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละราย การจัดหาอุปกรณ์ ให้บริการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ รวมถึงให้บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์ และการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดูแลรักษา นอกจากนี้งานศูนย์สาธิตฯยังได้จัดแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทต่างๆ พร้อมข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทที่จัดจำหน่าย เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการที่ต้องการซื้ออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากรายการที่มีให้บริการในหน่วยงาน

กลุ่มผู้รับบริการ

บุคคลที่มีข้อจำกัด หรือมีความพิการทางการเคลื่อนไหว

บริการของเรา

บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อุปกรณ์ที่ให้บริการ ได้แก่

รถนั่งคนพิการ (Wheelchairs)

อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (Walking aids)

เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ (Cushions) ไม้เท้าคนตาบอด (White cane) เป็นต้น

บริการซ่อมแซม/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นการให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องช่วย แนะนำ/ออกแบบการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและการใช้งานของแต่ละบุคคล เช่น ดัดแปลง เครื่องช่วยเดิน ผลิตเบาะจัดท่านั่ง (Supportive seats) เป็นต้น

บริการฝึกทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ เป็นการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้รถนั่ง คนพิการตามเป้าหมายการดำเนินชีวิตของแต่ละราย

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย/คนพิการ/ญาติ) สามารถเผชิญกับผลที่เกิดจากความพิการ เพื่อส่งเสริมให้มีการยอมรับ และปรับตัว พร้อมวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกลับไปใช้ชีวิตในสังคม

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186-88 ต่อ 6798, 6794

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการ แห่งประเทศไทย

Video ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก