ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มอบคูปองเงินอุดหนุนทางการศึกษาเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 13/11/20

        นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปองให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ

        สำหรับคูปองเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าวได้จัดสรรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 1,326,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1,916,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 1,307,990 บาท สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 73,700 บาท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 280,000 บาท และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 826,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,729,690.00 บาท เพื่อให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก