ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กางแผนการทำงานในประเทศ ปี 64 จับมือพันธมิตรลงพื้นที่ทั่วประเทศ

วันที่ลงข่าว: 11/11/20

           นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยแผนการทำงานในประเทศ ปี 2564 ด้านการเข้าถึงและสร้างความเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ว่า กรมฯ จะเน้นการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อติดอาวุธให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และ SMEs ไทย ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้าและสามารถวางแผนรับมือ ใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกรมฯ ในปี 2563 นอกจากนี้ กรมฯ จะเดินหน้าสานต่อโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการจัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA ขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียนและจีน โครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ จัดร่วมกับ ศอ.บต.  โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ จัดร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าสหกรณ์ไทยสู่โลกการค้าเสรีเป็นต้น เพื่อจัดกิจกรรมและให้คำแนะนำได้ตรงกับความต้องการ อาทิ ให้ความรู้ด้านการตลาด กฎระเบียบ มาตรการภาษีและที่มิใช่ภาษีของประเทศคู่ค้า ให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่องการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและการจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการค้าขาย สร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก