ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการ “เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว”

วันที่ลงข่าว: 29/10/20

            วันที่ 27 ต.ค.63 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ “เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว” ระหว่างหอการค้าจังหวัดน่าน และหอการค้าจังหวัดตรัง พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง

            นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากหอการค้าจังหวัดตรังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนหอการค้าจังหวัดน่านเมื่อเดือนมีนาคม 2563 เป็นการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนในเรื่องเศรษฐกิจร่วมกัน ระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดตรัง ซึ่งได้หลายประเด็นในการมาทำงานเชื่อมต่อกันในเรื่องของการค้าขาย เรื่องของเศรษฐกิจ และในวันนี้ทางหอการค้าจังหวัดน่านได้เดินทางมาเยี่ยมจังหวัดตรัง โดยวันนี้มีประเด็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม น่านเป็นต้นแบบของท้องถิ่นที่มีการจัดการความสะอาดที่ได้รับรางวัลอาเซียน ซึ่งสามารถดูเป็นต้นแบบได้ ในส่วนของจังหวัดตรังในเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของการเกษตรที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่า สามารถนำเรื่องของท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเกษตรหรือในเรื่องของการดูต้นแบบการรักษาความสะอาดบ้านเมืองเขาได้อย่างไร

            จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเทียวอื่นอย่างชัดเจน และมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงการให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งได้มีการปรับปรุงทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวมีความพร้อมสูงสุด ซึ่งจังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวได้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปีละ 1,578,906 คน รายได้ 10,151 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตรังขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเป้าอัตราการขยายของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเฉลี่ยปี 2557-2559 ร้อยละ 0.81 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้การท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 12.00

            ทางด้าน นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่หอการค้าจังหวัดตรังและหอการค้าจังหวัดน่านได้เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 และได้มีการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวระหว่างหอการค้าจังหวัดน่านกับหอการค้าจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากภาคเกษตรที่สำคัญ สินค้าประมง และสินค้าแปรรูปที่ผลิตได้คุณภาพและมาตรฐานของทั้งสองจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs ของทั้งสองจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัด และพัฒนาการบินเชิงพาณิชย์ระหว่างทั้งสองจังหวัด เพื่อสร้างรายได้สู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก