ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร

วันที่ลงข่าว: 20/10/20

           มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท 

            นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งว่าเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประธานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่ม สำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนและสังเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

            ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้อ่านพระราชดำรัส ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถึงผู้รับทุนการศึกษาทุกท่าน "ข้าพเจ้า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลาน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน ให้มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก