ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี

วันที่ลงข่าว: 14/10/20

        นายดำชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" และขยายผลสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชุมชน สังคมได้อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการทุกภาคส่วน นายอำเภอ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดทั้งผู้ปกครองนักเรียนร่วมชื่นชมความสำเร็จของลูกหลานโรงเรียนถนนหักพิทยาคมเป็นจำนวนมาก สำหรับ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ของนักเรียนกลุ่มกัลยณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ โดยนักเรียนนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ชื่อโครงงาน "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจชุมชน เปลี่ยนวิธีคิด ด้วยจิตอาสา พาเพื่อนนวด" โดยทำกิจกรรมจิตอาสาออกให้บริการนวดให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่บริการด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจ 

        กิจกรรมดังกล่าว ผ่านการประเมินระดับภูมิภาค ไปสู่ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีการศึกษา 2558 - 2559 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "ยอดเยี่ยม" ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 มีการดำเนินโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ มาปรับใช้ในการทำกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อร่าง-สร้างคุณธรรมนำความรู้โดยนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงงานปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อการแบ่งบันที่ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจชุมชน สังคม และส่วนรวม เน้นการมีจิตอาสา และการอบรมนวดฝ่าเท้าเบื้องต้นเพื่อเกิดทักษะการให้บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมเน้นย้ำ-ทำความดีลงพื้นที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในชุมชน ดูแลสุขอนามัย ปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาดบ้าน อ่านหนังสือ เปิดเพลง เปิดธรรมะให้ฟัง กิจกรรมสานสัมพันธ์-แบ่งบันรอยยิ้ม ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินโครงงานนั้นยั่งยืน ติดตามผล แก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการทำความดีให้กับผู้อื่นและสืบต่อความดีต่อไปได้ไม่สิ้นสุดภายใต้แนวคิด "ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา" ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิตติคุณ "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยังคงดำเนินการพัฒนาขยายผลโครงงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาเติบโตจากฐานเดิม อย่างมั่นคง ลงลึกจนชำนาญ ได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชุมชน สังคมได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน เป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคมและประเทศชาติ มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้การดูแลของกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำความปลาบปลื้ม ชื่นชมยินดี ความภาคภูมิใจ แก่นักเรียน ครู-อาจารย์ ส่วนราชาการ ผู้ปกครอง ตลอดทั้งประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก