ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการ รับแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/10/20

              นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า  เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการ โดยยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ให้แสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว และนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

            ทั้งนี้  สามารถติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ  โดยนำหลักฐาน ประกอบด้วย 1.บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับจริง) 2.ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน (ฉบับจริง)   และ 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (ฉบับจริง)   ติดต่อได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรัง ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075-211999

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก