ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกแพทยสภา มอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเด็ก และคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/10/20

           นายกแพทยสภา และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 - 8 ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเด็ก และคนพิการ ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            วันที่ 10 ต.ค. 63 ที่วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพททย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานมอบรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเด็ก และคนพิการ ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายปรีชา การัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม

            โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรถเข็นแก่ผู้พิการที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 51 ราย และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,742,500 บาท เพื่อให้เด็กพิการและคนพิการ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้

            สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ” โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 จัดขึ้น เพื่อให้บริการประชาชน โดยจัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางอย่างครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล จำนวน 18 คลินิกบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนอายุ 65 พรรษา และลดความแออัด การรอคอยของผู้ป่วย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา

            นอกจากนี้ ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ยังได้เปิดคลินิกบริการประชาชนตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยคลินิกผิวหนัง , คลินิกแพทย์แผนไทย , คลินิกแพทย์แผนจีน , คลินิกศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ , คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพพระภิกษุ , คลินิกสอนสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ , การรับบริจาคโลหิต และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก