ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน.

วันที่ลงข่าว: 07/10/20

       วันที่ 6 ต.ค.63 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ กล่าวรายงาน และมีคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ให้ความรู้

        ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกาย/ทางการเรียนรู้ ชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก