ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมช.ศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ลงข่าว: 05/10/20

        ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ภายใต้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชน โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และ ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเด็กพิเศษมารีย์นิรมล อำเภอเมืองขอนแก่น 

        ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชน ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี การดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนในระยะต่อไป คือการให้องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการแต่ละประเภท การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนพิการ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการมอบอำนาจจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด การทบทวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการอุดหนุนโรงเรียนนักเรียนและครูให้เทียบเท่าโรงเรียนภาครัฐ รวมทั้งสำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนเฉพาะความพิการและพิจารณาให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนพิการแต่ละประเภท ต่อไป 

        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษา ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ส่วนกรณีที่มีครูทำร้ายเด็กนักเรียนนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ปกครองที่จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ กรณีที่บุตรหลานถูกครูทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม และยังได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสายด่วนเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากทั่วประเทศอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก