ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 103 ทุน

วันที่ลงข่าว: 25/09/20

             วันที่ 25 ก.ย.63 ที่อาคารดุสิตา กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ครอบครัวเด็กนักเรียนออทิสติกและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท โดยผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้เข้ารับประทานทุนหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

            โอกาสนี้ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เชิญพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ปกครองทุกคน โดยทรงแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม และขอให้ผู้รับทุนการศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ ช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และทรงขอให้กำลังใจผู้ปกครองให้มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

            ด้าน นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ซึ่งในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ และได้มีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุกจังหวัดเป็นประจำทุกปีเรื่อยมา ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้เด็กๆ มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก