ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอุดรธานี

วันที่ลงข่าว: 25/09/20

 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอุดรธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการจังหวัดอุดธานีในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 233 ทุน 

        ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 233 ทุน โดยมีนางสงวน จันทร์พร รองประธานแม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการ ครู เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ผู้ปกครองนักเรียนและผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในทุกปีการศึกษา โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำรัสแสดงความดีใจกับผู้ได้รับทุนการศึกษาและขอให้นำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ขอให้กำลังใจทุกท่านมีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

        นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นับเป็นความโชคดีของผู้ปกครองและเด็กนักเรียนออทิสติกจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิคุณพุ่มให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง พร้อมฝากผู้ปกครองให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานได้มีโอกาเข้าถึงระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้การศึกษาจะช่วยพัฒนาให้เขามีการพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ ทักษะทางสังคม ทักษะทางการช่วยเหลือตนเอง การดำรงชีวิตด้วยตนเอง ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นคนปกติทั่วไป โดยเฉพาะโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนร่วม คือ จัดให้คนพิการหรือมีความบกพร่องได้เรียนกับนักเรียนปกติ จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 96 โรงเรียนกระจายอยู่ทุกๆอำเภอในจังหวัด มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับภาค สามารถจัดการเรียนร่วมได้ดี เช่น โรงเรียนชุมชนสามพร้าว และโรงเรียนบ้านหนองบัว ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเข้าเรียนร่วมได้ ในขณะที่ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญอีกหลายหน่วยงาน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก