ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ลงข่าว: 25/09/20

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษ ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี  เป็นเงินทั้งสิ้น 6,378,000 บาท

        โดยวันที่ 23 ก.ย.63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมอบให้แก่เด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน และเด็กพิการรุนแรงประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการนี้ผู้แทนผู้ปกครองที่ได้รับทุนได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก