ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดอาคาร “อารยปัญญาพัฒน์” ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 21/09/20

            ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ เข้าร่วม

            โดยในโอกาสนี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันเสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏิบัติ  เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ส่งเสริมบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการกลไกนวัตกรรมด้านงานผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมระยะการจัดสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุ  และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุ

            นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีคนพิการที่จดทะเบียน 32,631 คน มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 129 แห่ง ซึ่งอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในพื้นที่ 4 ไร่ 28 ตารางวา เพื่อรองรับการจัดบริการสำหรับคนพิการ และองค์กรคนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  โดยใช้ชื่อว่า อาคาร “อารยปัญญาพัฒน์”

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก