ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษา กศน.

วันที่ลงข่าว: 14/09/20

         ที่ห้องประชุมไชยบุรี กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษา กศน. โดยรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา ตัวแทน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 20 จังหวัด

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทั่วประเทศ ความคาดหวัง นักศึกษา และครู กศน. ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะพัฒนางานของ กศน. พบว่าหลักสูตรพื้นฐาน ไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน โดยนักศึกษาต้องการให้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย ต้องสอดคล้องกับยุคที่เปลี่ยนแปลง ให้มีความทันสมัย หลักสูตรการเรียนรู้ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายแห่งต้องมีความเร็ว ห้องสมุดต้องมีอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่มากขึ้น มีงบพัฒนาซื้อสื่อการเรียนการสอนศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนให้มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น สามารถเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมถึงทุกชุมชน และบริการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางลำบาก  ผู้เรียนต้องการให้มี Co -Learning Space ( โค เลิร์นนิ่ง สเปซ ) แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ยุคดิจิทัลและให้พัฒนา กศน. ตำบลและที่เป็นแหล่งเรียนให้มีความทันสมัย

        ในส่วนที่ต้องดูแลสำหรับ ครู กศน. ที่จะต้องเดินทางไกลดูแลเด็กเร่ร่อน คนพิการ เช่น กศน. ตำบลยังไม่มีสถานที่ กศน.เป็นของตนเองอีกหลายแห่ง โดยข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศ จะนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนามากขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก