ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสตูล

วันที่ลงข่าว: 08/03/13

 

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ จำนวน 36 ราย รวมเป็นเงิน 1,235,000 บาท เมื่อเวลา 10.30 น. ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

สำหรับการประกอบอาชีพนั้น กองทุนได้ให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ ในกรอบวงเงิน 40,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยและต้องชำระคืนภายใน 5 ปี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนพิการในจังหวัดสตูลได้กู้ยืมเงินไปแล้ว จำนวน 354 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,499,000 บาท ส่งคืนกองทุนแล้ว 3,420,673 บาท ยังมียอดค้างชำระอีก 7,078,327 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก